قائمة الشهادات > MCSE
دراسة فحص MCSE رقم 236 - 70 Exchange Server 2007 بالصوت و الصورة

دراسة فحص MCSE رقم 236 - 70 Exchange Server 2007 بالصوت و الصورة

الكاتب:


1: Introuduction To Exchange Server 2007
2: Installing Exchange Server 2007 Enterprise Edition
3 :Configuring Storage Groups and Database Files
4 : Intro To Recipients
5 :Linked MailBox
6 :Room And Equipment MailBoxes
7:Mail Enabled Groups
8 :contacts
9 :Mail User
10 : Public Folders 1
11 :Public Folders 2
12 :delegations
13:child1
14:child2
15:disconnected mail box
16 : Recovery Deleated Items


الملف :learnexchange_1.rar

حجم الملف :230 MB

تحميل الملف 1:

الملف :learnexchange_10.rar

حجم الملف :59 MB

تحميل الملف 2:

الملف :learnexchange_11.rar

حجم الملف :49 MB

تحميل الملف 3:

الملف :learnexchange_12.rar

حجم الملف :217 MB

تحميل الملف 4:

الملف :learnexchange_13.rar

حجم الملف :35 MB

تحميل الملف 5:

الملف :learnexchange_14.rar

حجم الملف :226 MB

تحميل الملف 6:

الملف :learnexchange_15.rar

حجم الملف :25 MB

تحميل الملف 7:

الملف :learnexchange_16.rar

حجم الملف :13 MB

تحميل الملف 8:

الملف :learnexchange_2.rar

حجم الملف :82 MB

تحميل الملف 9:

الملف :learnexchange_3.rar

حجم الملف :69 MB

تحميل الملف 10:

الملف :learnexchange_4.rar

حجم الملف :25 MB

تحميل الملف 11:

الملف :learnexchange_5.rar

حجم الملف :101 MB

تحميل الملف 12:

الملف :learnexchange_6.rar

حجم الملف :74 MB

تحميل الملف 13:

الملف :learnexchange_7.rar

حجم الملف :27 MB

تحميل الملف 14:

الملف :learnexchange_8.rar

حجم الملف :27 MB

تحميل الملف 15:

الملف :learnexchange_9.rar

حجم الملف :3 MB

تحميل الملف 16: